Algemeen

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vlieland Outdoor Center.

Artikel 2
Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

Artikel 3
U neemt geheel op eigen risico deel aan een activiteit. Vlieland Outdoor Center is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een verhuur / arrangement / activiteit.

Artikel 4
Vlieland Outdoor Center
behoudt het recht een activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit of verhuur zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 5
De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 4 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Vlieland Outdoor Center melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

Artikel 6
De verhuur, het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een verhuur / arrangement / activiteit worden afgelast.

Artikel 7
Vlieland Outdoor Center
is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de Vlieland
Outdoor Center georganiseerde activiteiten. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 8
Bij nalatigheid is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan eigendommen van Vlieland Outdoor Center of derden waarmee Vlieland Outdoor Center in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Vlieland Outdoor Center voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9
Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Vlieland Outdoor Center, de overige klanten en de leveranciers ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 10
Vlieland Outdoor Center
behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd.

Artikel 11
U stemt ermee in dat Vlieland Outdoor Center gegevens bewaart. Vlieland Outdoor Center verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 12
Klachten dienen schriftelijk aan Vlieland Outdoor Center kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door Vlieland Outdoor Center schriftelijk is ontvangen.

Artikel 13
De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

Artikel 14
Vlieland Outdoor Center
is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Vlieland
Outdoor Center
redelijkerwijs mocht hebben. Vlieland Outdoor Center is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Vlieland Outdoor Center tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 15
De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Vlieland outdoor center of de vertegenwoordiger van Vlieland outdoor center te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten. Artikel 16
Vlieland outdoor center behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

Artikel 16
Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer Vlieland outdoor center in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

Artikel 17
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vlieland outdoor center partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Vlieland outdoor center is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vlieland outdoor center het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Huurvoorwaarden Verhuur

Artikel 18 HUURSOM
a-De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huur overeenkomst bij de verhuurder geldende tarieven zoals deze op de site vermeld zijn of ter inzage liggen.
a-De huursom alsmede alle andere ter zake van de huur overeenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af) rekening opgenomen dienen aan verhuurders contant fp per factuur vooraf te worden voldaan tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b-De in het contract vermelde waarborg som strekt tot betaling van af het geen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huur overeenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborg som resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. Indien de huurder door welke oorzaak of omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde (en) enz draagt de verhuurder voor de daar uit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid.
c-In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont dat het niet kunnen gebruiken van het gehuurde enz een gevolg was van een defect dat daarin reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 19 HUURPERIODE
a-De huur periode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in het contract vermeld.
b-Verlenging van de huur periode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de ( verlenging ) tarieven als In artikel l bedoeld.
c-Tussentijdse inlevering van het gehuurde (en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlenging vermeerderde huur som bestaat. d-Het gehuurde (en) moet (en) bij het adres van de verhuurlocatie worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
e-Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat het gehuurde (en) niet op tijd bij het adres van de verhuurder is (zijn) ingeleverd loopt de huur door tot het lijdstip dat het gehuurde (en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen tegen de tarieven als bedoeld in artikel l vermeerderd met een boete van € 15 voor elke dag dat het gehuurde (en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
f-Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heelt de verhuurder in dat geval hel recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fietsen onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie zij zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarde van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 20 GEBRUIK
a-Het gehuurde (en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s) hij zij moet (en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin hij (zij) werd (en) ontvangen.
b-De huurder dient als een goed huisvader voor het gehuurde (en) te zorgen. Zo dient hij (zij) alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen verlies of diefstal.

Artikel 21 SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL
a-De huurder is aansprakelijk voorbeschadigingen aan of verlies of diefstal tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde.
b-Bij diefstal of verlies van Het gehuurde zal een bedrag van €1500 in rekening worden gebracht aan de huurder.

Artikel 22 KOSTEN TIJDENS DE HUURPERIODE
a-Alle lasten en belastingen terzake van het gebruik van het gehuurde is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan.
b-Letsel opgelopen tijdens het gehuurde op het gehuurde zijn voor eigen risico en op geen enkele manier te varhalen op de verhuurder.

Artikel 23 ANNULEREN
a-Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor de huurperiode.
b-Annuleren tot 2 weken voor aanvang worden 40% kosten berekend.
c-Annuleren tot 1 week voor aanvang worden 75% kosten berekend.
d-Annuleren vanaf 2 dagen voor aanvang worden 100 % kosten berekend.
e-Annuleren op de dag van aanvang worden 100% kosten berekend.

Artikel 24 DE ROL VAN DE VERHUURLOCATIE
De verhuurlocatie van zal u het gehuurde uitreiken en deze weer in ontvangst nemen. Voor vragen of andere zaken kunt u terecht bij de medewerkers van Vlieland outdoor center

Tot slot.
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor met of door de gehuurde delen aan derden of aan de huurder veroorzaakte schade. Bij overmacht, verschil van mening of onduidelijkheid over deze Voorwaarden en Bepalingen zal de in alle redelijkheid te nemen beslissing door de verhuurder bindend zijn